Úvod majitele spole?nosti :

Dobrý den vážení zákazníci,

dovoluji se vám touto cestou krátce p?edstavit. Jmenuji se Jí?í Weis a narodil jsem se 18.3.1977 v Karlových Varech. V roce 1997 jsem dostudoval st?ední pr?myslovou školu elektrotechnickou v Ostrov? nad Oh?í a od té doby se pln? v?nuji oboru v elektrotechnickém odv?tví. V roce 2009 jsem se rozhodnul, že si založím v tomto oboru živnost. V souvislosti s provád?ním elektroinstala?ních prací jsem se stále dostával do kontaktu s oborem stavebním a topená?ským. Jak roky plynuly za?al jsem zjiš?ovat, že m? obor topená?ství baví více a více a dosp?l jsem v roce 2013 k názoru, že je na ?ase posílit p?edm?t podnikání o tento obor. Poslední roky jsem se v?noval problematice odpojování panelových dom? od centralizovaného zásobování teplem ve zkratce zvaného CZT. Po ukon?ení p?íprav projektových dokumentací pro vlastní odpojení panelového domu v Sokolov? jsem založil t?mito www stránkami p?edstavovanou spole?nost Topíme zdarma, s.r.o. V roce 2013 jsem zakoupil v katastrofálním stavu budoucí sídlo spole?nosti Topíme zdarma, s.r.o., které dnes zárove? tvo?í referen?ní stavbu celé spole?nosti. Stavební ?innost a alternativní zdroje pro vytáp?ní a oh?ev TUV jsou od této doby mojí zábavou.

Jsme spole?nost zabývající se kompletní realizací staveb se zam??ením na nízkonákladové ?ešení vytáp?ní. Nev??íte, že byste mohli topit levn? a p?ípadn? i zdarma? Kontaktujte nás a p?ije?te se podívat do našeho referen?ního domu, kde vám rádi sd?líme detaily naší strategie. Topit levn? a p?ípadn? i zdarma m?žete v jakémkoli objektu - od rodinných domk?, dom? p?es bytové i panelové domy až po jiné technické objekty. Kontaktujte nás a my vám ponížíme faktury za teplo!

V portfoliu naší spole?nosti sdružujeme odborníky pro ?innosti:

 

Topená?ství - tepelná ?erpadla NIBE, solární systémy AMK, podlahové topení, instalace kotelen, automatické kotle na tuhá paliva VIADRUS, elektrokotle a akumula?ní zásobníky ACV

Vodoinstalace - rozvod pro interiér a exteriér v?etn? zavlažovacích systému GARDENA pro vaši zahradu

Stavební práce pro interiér - zd?ní, omítky, obklady a dlažby, sádrokartonové podhledy, malby, podlahové krytiny, výroba a montáž kuchy?ských linek a jiného vybavení

Stavební práce pro exteriér - ploty, zámkové dlažby, grilovny, bazény a kompletní terénní úpravy

Zeteplení fasád

Elektroinstalace - kompletní ?innost pro klasické silnoproudé instalace, inteligentní instalace v?etn? komplexního dálkového ovládání LOXONE pro celý d?m a zahradu prost?ednictvím tebletu ?i mobilního telefonu, fotovoltaické elektrárny

Hromosvody - kompletní ?innost pro ochranu p?ed úderem blesku a p?ep?tím

 

Na podporu naší hlavní stavební ?innosti jsme do portfolia naší spole?nosti dále za?adili odborníky pro ?innosti:

Dotace - kompletní administrativní ?innost pot?ebná pro získání dotací z dota?ních program? 

Stavební výpln? - okna, dve?e a garážová vrata

Pokrýva?ství a tesa?ské práce - st?ešní krytiny, nadkrokevní izolace, kompletní výroba a montáž krov?

Truhlá?ství - výroba a montáž kuchy?ských linek, nábytku, d?ev?ných podlah a zábradlí