Zd?né ploty s hliníkovou výplní:

Ke každému domu neodmysliteln? pat?í i plot.

P?i stavb? referen?ního domu jsme se dlouhodob? zamýšleli jakým stylem pojmout ohrani?ení pozemku. Plot má být masivní, ale nesmí vypadat jako hradba. Kombinací zdiva Liapor a hliníkových profil? jsme docílili moderního designu a maximální užitnosti. Výrobky z hliníku umož?ují nejen zhotovení vlastních plotových polí, ale zárove? i zhotovení lehké branky a brány. Samoz?ejmostí je i automatické ovládání pohonem Hörmann skrze dálkový ovlada?, ovládání telefonem ?i tabletem v rámci komplexního zabezpe?ní a ovládání domu. 

 

Ploty 1
Ploty 2
Ploty 3


Bazény 

P?i stavb? referen?ního domu jsme mysleli i na relaxa?ní zóny. Práce je sice koní?ek, ale chvilka klidu a pohody v bazénu je také k nezaplacení. Pro výstavbu oázy klidu jsme využili výrobky Liapor ve form? armovaného ztraceného bedn?ní se zalitím vodostavebním betonem. Samoz?ejmostí je i hydromasážní zóna. A jelikož už zase pracujeme, tak jsme bazén využili i jako dochlazovací smy?ku pro naše vysoce výkonné solární kolektory.

Bazén 1

 

Všechny další stavební práce

Hlavním úkolem investora a zhotovitele je zamyslet se nad energetickými úsporami a dle možností a podmínek zvolit opat?ení v rámci zateplení obálky budovy. Mezi takováto opat?ení spadá zateplení st?echy, vlastní zateplení plášt? budovy a instalace kvalitních oken, dve?í a garážových vrat. 

Zateplení st?echy :

Tato etapa rekonstrukce byla snad nejsložit?jší a to nejen pro nep?eberné množství stavebního materiálu na trhu. V našem referen?ním dom? jsme zvolili zateplení st?echy formou uceleného systému nadkrokevní izolace PUR 160 firmy Bramac a tímto jmse docílili nejen úsporu místa v podkroví, ale i bezchybnou funkci zateplení a parot?sné zábrany.

Zateplení plášt? budovy :

Pro zateplení plášt? budovy jsme zvolili polystyren EPS 160 mm osv?d?eného výrobce firmy Baumit a na n?j navazující kompletní systém pot?ebný pro zateplení.

Instalace oken, dve?í a garážových vrat :

Stavebí výpln? jsou d?ležitá sou?ást opat?ení vedoucích ke snížení energetické náro?nosti celé budovy a tak jsme výb?ru v?novali pat?i?nou pozornost. Záv?rem byl pro okna vybrán profil firmy Salamander Bluevolution se stavební hloubkou 92 mm a izola?ním trojsklem se sou?initelem prostupu tepla Ug = 0,5. Pro osazení dve?í a garážových vrat jsme zvolili osv?d?enou n?meckou kvalitu firmy Hörmann, která p?i výrob? klade d?raz nejen na kvalitu, ale i na snižování energetické náro?nosti pro vytáp?ní. Použitím t?chto stavebních výplní jsme u?inili energetickým úsporám za dost.


Stavba 1
Stavba 2
Stavba 3